ഓര്‍മ്മകള്‍

എന്റെ  നാട്ടില്‍  നടന്ന  ഒരു  സംഭവത്തിന്റെ രസകരമായ  ഒരു  വിവരണം  വേറൊരു  സുഹൃത്ത്   തയ്യാറാക്കിയത്  നോക്കൂ

No comments:

Post a Comment